Maaseudun yritysten väliaikainen tuki koronaviruspandemiasta johtuviin talousvaikeuksiin


Maaseudun yritysten väliaikainen tuki auttaa yrityksiä, joiden taloudellinen tilanne on heikentynyt koronaviruspandemian aiheuttamien markkina- ja tuotantohäiriöiden takia. Tuen tavoitteena on helpottaa yritysten sopeutumista covid-19-viruksen aiheuttamaan poikkeustilanteeseen ja jatkamaan toimintaansa kannattavasti sekä turvaamaan työpaikkoja siirryttäessä kohti normaaliolosuhteita.

Millainen yritys voi saada tukea?

Tuki on tarkoitettu maatilojen yhteydessä harjoitettavaan yritystoimintaan sekä alle 10 henkilöä työllistäville yrityksille, jotka jalostavat ja myyvät maataloustuotteita.

Maatilan yhteydessä harjoitettavan yritystoiminnan tulee olla saman y-tunnuksen alla harjoitettavaa muuta yritystoimintaa kuin maataloutta, metsätaloutta tai kalataloutta – muita toimialarajoituksia sille ei ole.

Tukea voi saada maataloustuotteita jalostava ja myyvä yritys, joka työllistää alle 10 henkilöä ja jonka liikevaihto tai tase on enintään 2 miljoonaa euroa. Maataloustuotteiden jalostus ja myyminen tarkoittaa maataloustuotteiden käsittelyä niin, että tuloksena saatava tuote on edelleen maataloustuote ja kyseisten tuotteiden markkinoille saattamista sekä alkutuotteen tuottajan suorittamaa tuotteen myyntiä erillisessä, kyseiseen tarkoitukseen varatussa tilassa.

Maataloustuotteita ovat esimerkiksi lihatuotteet, maitotuotteet sekä hedelmät, vihannekset ja kasvikset, sienet, marjat ja yrtit ja monet näistä valmistetut tuotteet. Lista kaikista maataloustuotteista

Yrityksesi voi sijaita Manner-Suomessa ja Ahvenanmaalla.

Millainen yritys ei voi saada tukea?

Muut yritykset kuin maatilakytkentäiset yritykset ja maataloustuotteita myyvät ja jalostavat mikroyritykset eivät kuulu tämän avustuksen piiriin. Lisätietoa rahoituksesta muille yrityksille koronaviruspandemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa (ely-keskus.fi)

Tukea ei myönnetä maatalouden alkutuotantoon eikä kalatalouteen. Näille toimialoille on erilliset tukijärjestelmänsä:
Alkutuotannon väliaikainen tuki
Kalatalouden kansalliset kriisituet (merijakalatalous.fi)

Tukea ei myönnetä julkisille organisaatioille, säätiöille tai yhdistyksille.

Et voi saada tukea, jos yrityksesi on taloudellisissa vaikeuksissa muista syistä kuin koronaviruspandemian takia.

Tuen määrä

Voit saada tukea 5000–10 000 euroa. Voit saada tukea korkeintaan 80 prosenttia esittämistäsi menoista. Hakemuksessa tulee siis esittää hyväksyttäviä menoja vähintään 6 250 euroa, jotta tukea voidaan myöntää.

Mihin tukea voi käyttää?

Voit käyttää tukea yrityksesi toiminnan jatkumisen turvaaviin, välttämättömiin menoihin, kuten henkilöstö-, kiinteistö- ja vuokrakuluihin. Välttämättömät menot ovat sellaisia kiinteitä menoja, joita et voi nopeasti lopettaa tai pienentää, vaikka yrityksen tulot ovat koronaviruspandemian vuoksi vähentyneet tai loppuneet.

Menot ovat hyväksyttäviä enintään kuuden kuukauden pituiselta ajanjaksolta, joka on alkanut aikaisintaan 16.3.2020.

Avustusta voidaan myöntää seuraaviin kohtuulliseksi arvioituihin menoihin:

1. palkkamenot

niiden työntekijöiden palkat, jotka oli ja on välttämätöntä pitää töissä yritystoiminnan supistumisesta huolimatta
palkkamenoina voidaan hyväksyä todelliset palkat, kuitenkin enintään 2000 euron kuukausipalkka lisättynä 30 prosenttia palkan sivukustannuksia.

2. vuokramenot ja kiinteistömenot

toimitilasta aiheutuneet vuokramenot
kiinteistön hoidosta aiheutuneet menot
kiinteistövero
tiemaksut
vakuutukset
toimitilaan kohdistuvien pitkäaikaisten lainojen korot
jätemaksut
sähkömaksu.

3. ulkopuolisten asiantuntijoiden käytöstä aiheutuneet menot

asiantuntija-apu sopeuttamissuunnitelman laatimiseen
ei varsinaisia yrityksen kehittämiseen liittyviä asiantuntijapalveluita.

4. muut 1-3-kohdassa tarkoitettuja menoja vastaavat yritystoiminnan jatkumisen turvaavat välttämättömät menot

koneiden ja laitteiden vuokramenot, ei kuitenkaan leasing-vuokria
koneisiin, laitteisiin ja vastaaviin investointeihin kohdistuvien pitkäaikaisten lainojen korot
eläkemaksut
vakuutukset
eläimiin perustuvassa yritystoiminnassa (ratsastus- ja ravitallit, lemmikkieläinpihat tms) myös eläinten ruokinta- ym. ylläpitokustannukset.

Mihin tukea ei voi käyttää?

Et voi saada avustusta tuotantopanosten hankintaan tai investointeihin.

Aineellisiin ja aineettomiin investointeihin voit hakea erikseen maaseudun yritysrahoitusta, joka on tarkoitettu yrityksen kehittämiseen sekä normaalioloissa että poikkeustilanteessa. Lisäksi on mahdollista hakea yrityksen perustamistukea yrityksen perustamiseen tai yritystoiminnan uudelleen suuntaamiseen. Maaseudun yritysrahoitus on EU:n osaksi rahoittamaa ja se myönnetään Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014–2020 (maaseutuohjelma). Maaseutuohjelman tuista saat lisätietoa oman alueesi ELY-keskuksesta tai alueellasi toimivasta Leader-ryhmästä.

Tuen ehdot

Voit saada avustusta, jos:

yritykselläsi on normaaleissa olosuhteissa kannattavan toiminnan edellytykset (yritys ei ole ollut EU-määritelmän mukaisesti vaikeuksissa oleva yritys)
yrityksesi talousvaikeudet ovat syntyneet 31.12.2019 jälkeen koronaviruspandemian vuoksi
et saa muuta avustusta samaan tarkoitukseen
tuen kohteena olevasta yritystoiminnasta saatavalla tulolla on olennainen merkitys toimeentuloosi
pystyt erottamaan yritystoimintasi tulot maatilasi muista tuloista, jos harjoitat myös maataloutta
mikroyrityksesi antaa toimeentulon vähintään sinulle itsellesi yrittäjänä tai yhdelle työntekijälle, jos jalostat tai myyt maataloustuotteita.
Et voi saada avustusta, jos yrityksesi on taloudellisissa vaikeuksissa muista syistä kuin koronaviruspandemian takia.

Näin haet tukea

Haku alkaa 18.5.2020. Hae avustusta Hyrrä-asiointipalvelussa. Päätöksen avustuksesta tekee alueesi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus).

Kirjaudu Hyrrään pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sirullisella henkilökortilla (HST-kortti). Jos haluat valtuuttaa hakemuksen tekijäksi sellaisen yrityksen työntekijän, jolla ei ole yrityksesi nimenkirjoitusoikeutta, tee valtuutukset Suomi.fi-palvelussa. Ohjeet valtuutuksen tekemiseen

Valitse haettavaksi tukimuodoksi ”Maaseutuyritysten ja maatalouden väliaikainen tuki”. Valitse kohdennetuksi toimeksi ”Maaseutuyritysten väliaikainen tuki”.

Varaa hakemuksen täyttämistä varten:

yrityksesi Y-tunnus
vuoden 2019 tuloslaskelma ja tase, jos haet tukea maataloustuotteiden jalostukseen ja myyntiin tai maatilatalouden osalta vastaavat tiedot, jos haet tukea maatalouden yhteydessä harjoitettavaan muuhun yritystoimintaan
selvitys yrityksesi taloudellisen tilanteen heikkenemisestä
selvitys hakemuksen perusteena olevista kustannuksista
suunnitelma yrityksesi talouden vakauttamisesta lyhyellä aikavälillä (esimerkiksi lainojen lyhennysvapaat, lomautukset, vuokravapautukset)
selvitys muusta hakemastasi ja saamastasi julkisesta tuesta koronapandemian aiheuttamista talousvaikeuksista selviämiseen
tiedot eri viranomaisten (esim. ministeriöt, maakuntien liitot, ELY-keskukset sekä Finnvera ja Business Finland) yrityksellesi myöntämistä vähämerkityksisistä tuista (eli de minimis -tuista) vuosina 2018–2020, jos yrityksesi on saanut de minimis -tukia.
Täytä hakemus huolellisesti ja liitä mukaan vaaditut tiedot. Näin hakemuksesi voidaan käsitellä mahdollisimman nopeasti.

Saat sähköpostitse tiedon, kun hakemuksesi on tullut vireille. Samalla saat tiedon hakemuksen käsittelijästä ja arvion käsittelyajasta. ELY-keskus käsittelee hakemukset saapumisjärjestyksessä.

Jos hakemuksestasi puuttuu tietoja, se voidaan käsitellä vasta kun olet toimittanut tarvittavat tiedot. Saat asiasta täydennyspyynnön. Jos haluat itse täydentää hakemustasi ennen päätöksentekoa, ota yhteyttä hakemuksen käsittelijään ja pyydä palauttamaan hakemus täydennettäväksi.

Kun hakemuksesi on käsitelty, saat tukipäätöksen Hyrrä-asiointipalvelun kautta. On tärkeää, että luet saamasi päätöksen. Avustus on harkinnanvaraista. Päätös voi olla kielteinen, jos avustuksen hakemiselle asetetut edot eivät yrityksesi osalta täyty.

Milloin tuki maksetaan?

Avustus maksetaan myöntöpäätöksen jälkeen muutaman päivän kuluttua – maksua ei tarvitse erikseen hakea. ELY-keskus asettaa päätöksessään määräajan, johon mennessä sinun on toimitettava selvitys avustuksen käytöstä ja yrityksen toiminnan jatkumisesta. Kaikki toimittamasi hakemukset tietoineen tallentuvat Hyrrään, josta ne ovat myöhemminkin sekä sinun että viranomaisen saatavilla.

Tiedot tukea saaneista yrityksistä ja myönnetyistä tuen määristä ovat julkisia.