Alkutuotannon väliaikainen tuki koronaviruspandemiasta johtuviin talousvaikeuksiin

Alkutuotannon väliaikainen tuki auttaa maatiloja ja maatalousalan yrityksiä, joiden taloudellinen tilanne on heikentynyt koronaviruspandemian aiheuttamien markkina- ja tuotantohäiriöiden takia.

Millainen yritys voi saada tukea?


Tuki on tarkoitettu alkutuotannon alalla toimiville, koronakriisistä suoraan kärsineille yrityksille. Tällaisia ovat esimerkiksi sellaiset erikoistuneet maatilat, porotilat ja puutarhatilat, jotka myyvät tuotteitaan suoraan ravintoloille tai muille ostajille ja joiden tuotteiden menekki on pysähtynyt tai merkittävästi pienentynyt koronakriisin vuoksi.

Millainen yritys ei voi saada tukea?

Muut yritykset kuin alkutuotannon alan yritykset eivät kuulu tämän avustuksen piiriin. Tukea eivät voi hakea kalastus- ja vesiviljelyalan yritykset. Tukea ei myönnetä julkisille organisaatioille, säätiöille tai yhdistyksille.
Lisätietoa rahoituksesta muille yrityksille koronaviruspandemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa (ely-keskus.fi)

Et voi saada tukea, jos yrityksesi on taloudellisissa vaikeuksissa muista syistä kuin koronaviruspandemian takia.

Tuen määrä

Voit saada avustusta 5000–10 000 euroa. Voit saada tukea korkeintaan 80 prosenttia esittämistäsi menoista. Esitä hakemuksessasi menoja siis vähintään 6 250 euroa.

Menot ovat hyväksyttäviä enintään kuuden kuukauden pituiselta ajanjaksolta, joka on alkanut aikaisintaan 16.3.2020.

Mihin tukea voi käyttää?

Voit käyttää avustusta yrityksesi toiminnan jatkumisen turvaaviin, välttämättömiin menoihin, kuten henkilöstö-, kiinteistö- ja vuokrakuluihin. Välttämättömät menot ovat sellaisia kiinteitä menoja, joita et voi nopeasti lopettaa tai pienentää, vaikka yrityksen tulot ovat koronaviruspandemian vuoksi vähentyneet tai loppuneet.

Avustusta voidaan myöntää seuraaviin kohtuulliseksi arvioituihin menoihin:

1. palkkamenot

niiden työntekijöiden palkat, jotka oli ja on välttämätöntä pitää töissä yritystoiminnan supistumisesta huolimatta
palkkamenoina voidaan hyväksyä todelliset palkat, kuitenkin enintään 2000 euron kuukausipalkka lisättynä 30 prosenttia palkan sivukustannuksia.

2. vuokramenot ja kiinteistömenot

toimitilasta aiheutuneet vuokramenot
kiinteistön hoidosta aiheutuneet menot
kiinteistövero
tiemaksut
vakuutukset
toimitilaan kohdistuvien pitkäaikaisten lainojen korot
jätemaksut
sähkömaksu.

3. ulkopuolisten asiantuntijoiden käytöstä aiheutuneet menot

asiantuntija-apu sopeuttamissuunnitelman laatimiseen
ei varsinaisia yrityksen kehittämiseen liittyviä asiantuntijapalveluita.

4. muut 1-3-kohdassa tarkoitettuja menoja vastaavat yritystoiminnan jatkumisen turvaavat välttämättömät menot

koneiden ja laitteiden vuokramenot, ei kuitenkaan leasing-vuokria
koneisiin, laitteisiin ja vastaaviin investointeihin kohdistuvien pitkäaikaisten lainojen korot
eläkemaksut
vakuutukset
eläimiin perustuvassa yritystoiminnassa (ratsastus- ja ravitallit, lemmikkieläinpihat tms) myös eläinten ruokinta- ym. ylläpitokustannukset.
Mihin tukea ei voi käyttää?
Et voi saada avustusta tuotantopanosten hankintaan tai investointeihin.

Tuen ehdot

Voit saada avustusta, jos:

yritykselläsi on normaaleissa olosuhteissa kannattavan toiminnan edellytykset (yritys ei ole ollut EU-määritelmän mukaisesti vaikeuksissa oleva yritys)
yrityksesi talousvaikeudet ovat syntyneet 31.12.2019 jälkeen koronaviruspandemian vuoksi
et saa muuta avustusta samaan tarkoitukseen (suorat tai ohjelmaperusteiset viljelijätuet eivät kuitenkaan ole este avustuksen saamiselle)
tuen kohteena olevasta yritystoiminnasta saatavalla tulolla on olennainen merkitys toimeentuloosi.
Et voi saada avustusta, jos yrityksesi on taloudellisissa vaikeuksissa muista syistä kuin koronaviruspandemian takia.

Näin haet tukea

Haku alkaa 18.5.2020. Hae avustusta Hyrrä-asiointipalvelussa. Päätöksen avustuksesta tekee alueesi ELY-keskus.

Kirjaudu Hyrrään pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sirullisella henkilökortilla (HST-kortti). Jos haluat valtuuttaa hakemuksen tekijäksi sellaisen yrityksen työntekijän, jolla ei ole yrityksesi nimenkirjoitusoikeutta, tee valtuutukset Suomi.fi-palvelussa. Ohjeet valtuutuksen tekemiseen

Valitse haettavaksi tukimuodoksi ”Maaseutuyritysten ja maatalouden väliaikainen tuki”. Valitse kohdennetuksi toimeksi ”Maatalouden alkutuotannon tuki”.

Varaa hakemuksen täyttämistä varten:

yrityksesi Y-tunnus
vuoden 2019 tuloslaskelma ja tase tai maatalouden osalta vastaavat taloustiedot
selvitys yrityksesi taloudellisen tilanteen heikkenemisestä
selvitys hakemuksen perusteena olevista kustannuksista
suunnitelma yrityksesi talouden vakauttamisesta lyhyellä aikavälillä (esimerkiksi lainojen lyhennysvapaat, lomautukset, vuokravapautukset)
selvitys muusta hakemastasi ja saamastasi julkisesta tuesta ja rahoituksesta koronapandemian aiheuttamista talousvaikeuksista selviämiseen
tiedot eri viranomaisten (esim. ministeriöt, maakuntien liitot, ELY-keskukset sekä Finnvera ja Business Finland) yrityksellesi myöntämistä vähämerkityksisistä tuista (eli de minimis -tuista) vuosina 2018–2020, jos yrityksesi on saanut de minimis -tukia.
Täytä hakemus huolellisesti ja liitä mukaan vaaditut tiedot. Näin hakemuksesi voidaan käsitellä mahdollisimman nopeasti.

Jos hakemuksestasi puuttuu tietoja, se voidaan käsitellä vasta kun olet toimittanut tarvittavat tiedot. Saat asiasta täydennyspyynnön. Jos haluat itse täydentää hakemustasi ennen päätöksentekoa, ota yhteyttä hakemuksen käsittelijään ja pyydä palauttamaan hakemus täydennettäväksi.

Saat sähköpostitse tiedon, kun hakemuksesi on tullut vireille. Samalla saat tiedon hakemuksen käsittelijästä ja arvion käsittelyajasta. ELY-keskus käsittelee hakemukset saapumisjärjestyksessä.

Kun hakemuksesi on käsitelty, saat tukipäätöksen Hyrrä-asiointipalvelun kautta. On tärkeää, että luet saamasi päätöksen. Avustus on harkinnanvaraista. Päätös voi olla kielteinen, jos avustuksen hakemiselle asetetut edot eivät yrityksesi osalta täyty.

Milloin tuki maksetaan?

Avustus maksetaan myöntöpäätöksen jälkeen muutaman päivän kuluttua – maksua ei tarvitse erikseen hakea. ELY-keskus asettaa päätöksessään määräajan, johon mennessä sinun on toimitettava selvitys avustuksen käytöstä ja yrityksen toiminnan jatkumisesta. Kaikki toimittamasi hakemukset tietoineen tallentuvat Hyrrään, josta ne ovat myöhemminkin sekä sinun että viranomaisen saatavilla.

Tiedot tukea saaneista yrityksistä ja myönnetyistä tuen määristä ovat julkisia.