A

Rantojen ruoppaukset ja niitot

Rannan omistaja voi pienimuotoisesti kunnostaa omaa rantaansa. Ennen hankkeeseen ryhtymistä omistajan tulee kuitenkin tehdä tarvittavat ilmoitukset ja toimenpiteet. Uuden vesilain mukaan ruoppaus on luvanvaraista. Pienimuotoinen rannan ruoppaus on edelleen mahdollista ilmoituksella.

Rannan ruoppauksesta on tehtävä ilmoitus Pirkanmaan ELY-keskukselle vähintään kuukautta ennen töiden suunniteltua aloitusajankohtaa, jos ruopattava massamäärä on alle 500 m³. Jos ruopattavan massamäärän tilavuus on yli 500 m³, tulee hakea vesilain mukaista lupaa aluehallintovirastosta.

Oman rannan kunnostaminen tulee tehdä siten, että haittaa ympäristölle ja naapureille aiheutuu mahdollisimman vähän. Ruoppausmassat tulee sijoittaa sellaiseen paikkaan, etteivät ne pääse valumaan takaisin vesistöön esim. sateiden tai lumien sulamisen yhteydessä. Toimenpiteelle tulee hankkia naapureiden ja vesialueen omistajan suostumukset. Ruoppausmassoja ei saa läjittää siten, että niillä kasvatetaan rantatontin pinta-alaa.

Ruoppausilmoitus tehdään ELY-keskukseen.  
Ilmoitus vesirakennustyöstä: Lomakkeet ->Ympäristö.

Pienimuotoiset vesikasvien niitot saa tehdä ilman lupaa. Vesikasvien niitosta tulee tehdä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tai ELY-keskukseen vesirakennustyölomakkeella, jos niitettävä alue on suurehko, yli hehtaarin laajuinen.

Muissa hankkeissa vesistöön rakentamisen luvan tarve arvioidaan sen mukaan millaisia vaikutuksia rakentamisella on vesistöön. Jos hankkeesta aiheutuu säännösten vastaisia haitallisia seurauksia vesistössä tai rantaympäristössä hankkeelle on haettava vesilain edellyttämää lupaa. Luonnollista keskiveden mukaista rantaviivaa ei saa muuttaa ilman vesilain mukaista lupaa. Tämä asia on tärkeä huomioida myös maanvaraisia laitureita suunniteltaessa. Vesirakennustyön teettäjä on aina vastuussa toimenpiteestä.