A

Ruoveden kunnan toiminta- ja kohdeavustukset

Ruoveden kunta myöntää avustuksia ruovesiläisille tai Ruovedellä toimiville rekisteröidyille yhdistyksille, järjestöille, yhteisöille ja yksittäisille toimijoille. Valtakunnalliset ja alueelliset toimijat voivat saada avustusta ainoastaan toiminnan kohdistuessa ruovesiläisiin. Avustettavan toiminnan tulee tukea ja täydentää avustuksia myöntävän palvelualueen toimintaa sekä kunnan strategisten tavoitteiden toteuttamista.

Kunta avustaa yhteisöjä, joiden toiminta edistää asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia, lisää omaa aktiivisuutta, yhteisvastuuta sekä ehkäisee syrjäytymistä.

Avustusten tavoitteena on:

  • Edistää ja monipuolistaa kuntalaisten hyvinvointiin kohdistuvia palveluja.
  • Mahdollistaa kunnan ja toimijoiden välistä yhteistyötä.
  • Korostaa vapaan kansalaistoiminnan merkitystä ja moniarvoisuutta.
  • Vahvistaa yhteisöllisyyttä ja vapaaehtoistoimintaa.
  • Lisätä aktiivista harrastustoimintaa.
  • Vahvistaa hyvinvointia ja kumppanuutta.

Kunta avustaa yhdistyksiä ja muita toimijoita toiminta- ja kohdeavustuksin. Avustuksiin käytettävissä oleva määräraha vahvistetaan vuosittain talousarvion hyväksymisen yhteydessä, poikkeuksena rahastojen tuotoista tai testamenteista jaettavat avustukset.

Avustus ei voi missään avustusmuodossa kattaa toiminnan kaikkia kustannuksia, vaan hakijan on varattava toimintaan myös omarahoitusta. Avustusta ei myönnetä toimintaan, joka on suoraan sidoksissa liiketoimintaan, poikkeuksena maaseudun yritystuet, joista on säädetty erikseen valtioneuvoston asetuksella tai jonka keskeinen tarkoitus on varainkeruu. Samaan toimintaan, jota kunta hankkii ostopalveluna, ei myönnetä avustuksia. Avustuksia ei myönnetä edelleen jaettaviksi, eikä niitä myönnetä kunnan omaan toimintaan tai sen oman toiminnan rahoittamiseen tähtäävään toimintaan.

Avustusta harkittaessa huomioidaan yhdistyksen tai toimijan saamat muut avustukset ja kunnalta saatu muu tuki sekä toimijan itsensä maksettavaksi jäävät kustannukset.

Ota yhteyttä