A

Vaalit

Ulkomainonta

Vaalien ulkomainonta suositellaan aloitettavaksi viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkamista. 

Ruovedellä mainoskehikot ovat sivistystalon edessä (Ruovedentie 32), Ruhalan SEO:n pihassa (Ruhalansivu 21) sekä Visuvedellä K-Marketin pihassa (Eeliksentie 1). Vain Ruhalan Seo:lla kehikko on kaksipuoleinen, muut ovat yksipuoleisia.

Yhden mainostaulun koko: lev. 77 cm, kork. 118 cm. Kiinnitys nitojalla, jokaiselle puolueelle on vain yksi taulu. Järjestystä ei ole määrätty. Toivomme, että kukin poistaa julisteensa mahdollisuuksien mukaan heti vaalien jälkeen.

Lisätietoja hallintojohtaja Ville Happonen p. 044 787 1301 tai Taina Nieminen p. 044 787 1390.

YLEISTIETOA VAALEISTA

Lue myös:
vaalit.fi

Vaaliviranomaiset

- oikeusministeriö toimii ylimpänä vaaliviranomaisena,
- kunnassa vaalien toimittamisesta huolehtii valtuuston toimikaudekseen asettama keskusvaalilautakunta,
- vaalipäivän äänestyksestä huolehtii kunnanhallituksen erikseen kutakin vaalia varten asettama vaalilautakunta,
- laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä ja kotiäänestyksen toimittamista varten kunnanhallitus asettaa kutakin vaalia varten erikseen vaalitoimikunnan.

Ennakkoäänestys

Ennakolta saa äänestää missä tahansa kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa. 

Vaalipäivän äänestyspaikka

Ruoveden kunta kuuluu Pirkanmaan vaalipiiriin. Kunnanvaltuuston päätöksellä 9.8.2021 Ruoveden äänestysaluejakoa muutettiin siten, että Ruovesi muodostaa yhden äänestysalueen 1.1.2023 alkaen. Vaalit toimitetaanRuoveden yhtenäiskoululla (Kuruntie 6).

Äänestäminen

Äänioikeutettu voi äänestää joko ennakkoon tai vaalipäivänä. Ennakkoon voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa, mutta vaalipäivänä vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty hänelle saapuneeseen ilmoituskorttiin. Äänestäjän on esitettävä henkilöllisyystodistus tai muu riittävä selvitys henkilöllisyydestään (ajokortti, passi, henkilökortti).

Kotiäänestys

Vaalilaki 46 §: Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikalle ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja, joka on tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen ja on äänioikeutettu samassa kunnassa kuin hoidettavansa.

Kotiäänestykseen ilmoittaudutaan kirjallisesti tai puhelimitse. Ilmoittautumislomakkeita saa Ruoveden kunnantalolta tai voi tulostaa http://vaalit.fi/aanestaminen-kotona. Lomake palautetaan täytettynä os. Keskusvaalilautakunta, Ruovedentie 30, 34600 Ruovesi. Imoittautumisen voi tehdä äänestäjän puolesta myös tämän valitsema henkilö.

Laitosäänestys

Laitosäänestys järjestetään sairaaloissa ynnä muissa ympärivuorokautista hoitoa antavissa sekä kunnanhallituksen määräämissä sosiaalihuollon toimintayksiköissä ennakkoäänestysaikana. Laitosäänestyksellä turvataan erityisesti laitoksiin otettujen tai niissä hoidettavana olevien henkilöiden mahdollisuus äänestää. Laitosten henkilökunta ja vierailijat eivät voi äänestää laitosäänestyksen yhteydessä.