A

Pohjavesi

Pohjavedellä tarkoitetaan maaperään ja kallioperän halkeamiin varastoitunutta vettä. Pohjavettä muodostuu alueilla, joilla maalaji on karkearakeista ja huokoista siten, ettei vesi pääsee imeytymään siihen. Maaperän ominaisuudet määrittävät myös sen, kuinka hyvin pohjavesi on alueella hyödynnettävissä. Laadultaan ja antoisuudeltaan parhaat pohjavedet esiintyvät hiekasta ja sorasta muodostuneissa harjuissa ja reunamuodostumissa.

Pohjavesialueet tarkoittavat alueita, joilla pohjavettä muodostuu, ja sitä on hyödynnettävissä niin paljon, että vettä on tarvittaessa mahdollista käyttää yhdyskunnan vedenoton tarpeisiin. Luonnontilainen pohjavesi on Suomessa yleensä hyvälaatuista ja kelpaa jopa sellaisenaan talousvedeksi. Pohjaveden laatuun voivat vaikuttaa yhdyskuntien, teollisuuden, maatalouden ja muiden ihmisen toimintojen aiheuttamat päästöt ja maaston muokkaus. 

Pohjavesialueiden luokitus

Lainsäädännön mukaan pohjavesialue luokitellaan 1-luokkaan, mikäli alueen vettä käytetään tai tullaan käyttämään yhdyskunnan vedenhankintaan taikka talousvetenä enemmän kuin keskimäärin 10 m3/d tai yli 50 ihmisen tarpeisiin. 2-luokkaan luokitellaan pohjavesialue, joka antoisuuden ja muiden ominaisuuksien perusteella soveltuu vedenhankintaan. Alue kuuluu pääsääntöisesti 2-luokkaan, kun siellä muodostuu pohjavettä yli 100 m3/d, jos se myös muutoin ominaisuuksiltaan soveltuu vedenhankintaan. E-luokan pohjavesialueen luokitus perustuu luonnontilaiseen tai luonnontilaisen kaltaiseen muun lainsäädännön nojalla suojeltuun pohjavedestä suoraan riippuvaiseen merkittävään pintavesi- tai maaekosysteemiin. Uuden lainsäädännön myötä luokkia on nyt viisi: 1, 2, 1E, 2E ja E.

1-luokan pohjavesialue on vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue, jonka vettä käytetään, tai jota on tarkoitus käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan tai talousvetenä joko yli viidenkymmenen ihmisen tarpeisiin tai enemmän kuin keskimäärin 10 kuutiometriä vuorokaudessa.

2-luokan pohjavesialue on vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue, joka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella soveltuu 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön.

Lisäksi E-luokkaan luokitellaan pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen.


Ruoveden pohjavesialueiden rajausten ja luokitusten tarkistaminen 2019

Uuden lainsäädännön mukaan pohjavesialueiden määrittäminen ja luokitus lisättiin vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) 2a -lukuun ja tämä laki tuli voimaan 1.2.2015. Pohjavesialueiden määrittämistä ja luokitusta koskeva ympäristöministeriön ohje julkaistiin 11/2018.  Pohjavesialueiden rajaus- ja luokitustyö on Ruoveden pohjavesialueiden osalta on ollut Pirkanmaan ELY-keskuksessa valmistelussa. Nykyiset I- ja II-luokan pohjavesialueen muuttuvat 1- ja 2-luokkiin. Uutena luokituksena mukaan tulee E-merkintä. Vuosien 2013–2014 aikana on jo tutkittu III-luokan alueet, ja ne on luokiteltu  II-luokkaan tai poistettu kokonaan luokitelluista pohjavesialueista, jos tutkimuksissa on todettu, ettei alue sovellu yhdyskuntien vedenhankintaan.

Valtioneuvoston asetuksessa vesien ja merenhoidon järjestämisestä on kerrottu, että muodostumisalue rajataan kohtaan, jossa maakerrokset ovat hyvin vettä johtavia ja alueen maaperä mahdollistaa veden merkittävän imeytymisen pohjavedeksi. Pohjavesialueen raja määritellään kohtaan, jossa pohjavettä johtavien maaperäkerrosten päällä on riittävän tiiviit pohjavettä suojaavat maakerrokset tai jossa pohjavettä johtavat maakerrokset päätyvät kallioon tai vettä huonosti johtavaan maaperään. Pohjavesialueiden luokista ja rajoista ei tehdä valituskelpoista päätöstä.

Pirkanmaan ELY-keskus on tarkistanut kaikkien pääsijaintikunnaltaan Ruoveden alueella sijaitsevien pohjavesialueiden rajaukset ja luokitukset. Ruoveden kunnan alueella on tarkistettu 16 nykyistä pohjavesialuetta ja käyty myös aiemmin luokituksessa olleet poistetut pohjavesialueet. Muutoksia rajaukseen tulee Kirkkokankaan, Leppäkangas A ja C:n, Nuottiharju A:n, Ruhalan, Visuveden sekä Mäntyharjun pohjavesialueille. Kuulutus ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä sähköisesti osoitteessa www.ymparisto.fi -> Vesi -> Vesiensuojelu -> Pohjaveden suojelu -> Pohjavesialueet -> (valitse) Pirkanmaan ELY-keskus. Kuulutus on ladattavissa myös tästä linkistä (pdf): Kuulutus Ruovesi pohjavesialueet rajaus ja luokitusmuutokset

Selvitys, jossa on kuvattu sanallisesti Ruoveden rajausten ja luokitusten muutokset on luettavissa tästä (pdf): Selvitys Ruoveden pohjavesialueiden muutokset

Pohjavesialueiden rajauksista ja luokituksista pyydetään mielipiteitä ja lisätietoja pohjavesialueiden hydrogeologiasta nähtävilläoloaikana 23.8.-23.9.2019 Pirkanmaan ELY-keskukselle. Mielipiteet ja lisätiedot voi toimittaa sähköisesti Pirkanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi tai postitse osoitteeseen Pirkanmaan ELY-keskus, PL 297, 33101 TAMPERE 23.9.2019 klo 16.15 mennessä.


Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma

Ruovedellä on vuonna 2002 valmistunut Ruoveden pohjavesialueiden suojelusuunnitelma. Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmassa on selvitetty pohjavesialueella olevat toiminnot ja arvioitu niiden pohjavesivaikutukisa. Suunnitelma sisältää toimenpiteitä, joilla pyritään poistamaan tai pienentämään pohjavettä uhkaavia tekijöitä. 

Ruoveden pohjavesialueet

Ruoveden pohjavesialuekartat (pdf)

I-luokan pohjavesialueet (nimi ja tunnus):
Kirkkokangas 0470203
Navettaharju 0470205
Pakonen 0470206
Nuottiharju A 0470207
Visuvesi 0470204
Kukkokangas 0470255
Leppäkangas C 0470253
Ruhala 0470202
Jäminkipohja 0470201 

II-luokan pohjavesialueet (nimi ja tunnus):
Raiskinkangas 0470208
Särkikangas-Välikangas 0470210
Siikakangas 0470211
Selkeenvuori 0470212
Mäntyharju 0470215
Leppäkangas A 0470253
Ahveninen 0470256
Jakamakangas 0483751, jonka pääasijaintikunta on Tampere.

Siikakankaan pohjavesialue

Siikakankaan pohjavesialueelle on laadittu maa-ainesten ottamisen yleissuunnitelma ja samalla on selvitetty pohjavesialueen soveltumista vedenhankintakäyttöön. Yleissuunnitelmassa osoitetaan maa-ainesten ottamiseen parhaiten soveltuvat alueet pohjaveden suojelu, maa-ainesvarojen kestävä hyödyntäminen sekä muut maa-ainesten ottamista mahdollisesti rajoittavat tekijät huomioon ottaen. Selvitystyö on osa pro gradu -tutkielmaa, jonka on tehnyt Maiju Nylund Turun yliopiston geologian laitokselta. Siikakankaan pohjavesialueen soveltuminen vedenhankintaan ja maa-ainesten ottamisen yleissuunnitelma.

Lisätietoja pohjaveden suojelusta ympäristöhallinnon verkkosivustolta.