A

Pohjavesi

Pohjavedellä tarkoitetaan maaperään ja kallioperän halkeamiin varastoitunutta vettä. Pohjavettä muodostuu alueilla, joilla maalaji on karkearakeista ja huokoista siten, ettei vesi pääsee imeytymään siihen. Maaperän ominaisuudet määrittävät myös sen, kuinka hyvin pohjavesi on alueella hyödynnettävissä. Laadultaan ja antoisuudeltaan parhaat pohjavedet esiintyvät hiekasta ja sorasta muodostuneissa harjuissa ja reunamuodostumissa.

Pohjavesialueet tarkoittavat alueita, joilla pohjavettä muodostuu, ja sitä on hyödynnettävissä niin paljon, että vettä on tarvittaessa mahdollista käyttää yhdyskunnan vedenoton tarpeisiin. Luonnontilainen pohjavesi on Suomessa yleensä hyvälaatuista ja kelpaa jopa sellaisenaan talousvedeksi. Pohjaveden laatuun voivat vaikuttaa yhdyskuntien, teollisuuden, maatalouden ja muiden ihmisen toimintojen aiheuttamat päästöt ja maaston muokkaus. 

Pohjavesialueiden luokitus

Pohjavesialueiden rajaus- ja luokitustyö on Ruoveden pohjavesialueiden osalta valmistelussa. Nykyiset I- ja II-luokan pohjavesialueen muuttuvat 1- ja 2-luokkiin. Uutena luokituksena mukaan tulee E-merkintä. Vuosien 2013–2014 aikana on tutkittu III-luokan alueet, ja ne on luokiteltu  II-luokkaan tai poistettu kokonaan luokitelluista pohjavesialueista, jos tutkimuksissa on todettu, ettei alue sovellu yhdyskuntien vedenhankintaan.

1-luokan pohjavesialue on vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue, jonka vettä käytetään, tai jota on tarkoitus käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan tai talousvetenä joko yli viidenkymmenen ihmisen tarpeisiin tai enemmän kuin keskimäärin 10 kuutiometriä vuorokaudessa.

2-luokan pohjavesialue on vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue, joka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella soveltuu 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön.

Lisäksi E-luokkaan luokitellaan pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen.

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma

Ruovedellä on vuonna 2002 valmistunut Ruoveden pohjavesialueiden suojelusuunnitelma. Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmassa on selvitetty pohjavesialueella olevat toiminnot ja arvioitu niiden pohjavesivaikutukisa. Suunnitelma sisältää toimenpiteitä, joilla pyritään poistamaan tai pienentämään pohjavettä uhkaavia tekijöitä. 

Ruoveden pohjavesialueet

Ruoveden pohjavesialuekartat (pdf)

I-luokan pohjavesialueet (nimi ja tunnus):
Kirkkokangas 0470203
Navettaharju 0470205
Pakonen 0470206
Nuottiharju A 0470207
Visuvesi 0470204
Kukkokangas 0470255
Leppäkangas C 0470253
Ruhala 0470202
Jäminkipohja 0470201 

II-luokan pohjavesialueet (nimi ja tunnus):
Raiskinkangas 0470208
Särkikangas-Välikangas 0470210
Siikakangas 0470211
Selkeenvuori 0470212
Mäntyharju 0470215
Leppäkangas A 0470253
Ahveninen 0470256
Jakamakangas 0483751, jonka pääasijaintikunta on Tampere.

Siikakankaan pohjavesialue

Siikakankaan pohjavesialueelle on laadittu maa-ainesten ottamisen yleissuunnitelma ja samalla on selvitetty pohjavesialueen soveltumista vedenhankintakäyttöön. Yleissuunnitelmassa osoitetaan maa-ainesten ottamiseen parhaiten soveltuvat alueet pohjaveden suojelu, maa-ainesvarojen kestävä hyödyntäminen sekä muut maa-ainesten ottamista mahdollisesti rajoittavat tekijät huomioon ottaen. Selvitystyö on osa pro gradu -tutkielmaa, jonka on tehnyt Maiju Nylund Turun yliopiston geologian laitokselta. Siikakankaan pohjavesialueen soveltuminen vedenhankintaan ja maa-ainesten ottamisen yleissuunnitelma.

Lisätietoja pohjaveden suojelusta ympäristöhallinnon verkkosivustolta.