A

Vaalit

Seuraavat vaalit: KUNTAVAALIT

ennakkoäänestys kotimaassa: 7. - 13.4.2021
ennakkoäänestys ulkomailla: 7. - 10.4.2021
vaalipäivä: 18.4.2021

Ehdokashakemukset

Kenelle, minä päivinä ja kellonaikoina sekä missä keskusvaalilautakunnalle tarkoitetut ehdokashakemukset ja muut ehdokkaiden asettamista koskevat asiakirjat on annettava, tiedotetaan myöhemmin.

Vaalimainonta

Kuntavaalien ulkomainonta suositetaan aloitettavaksi niillä alueilla, jotka ovat kunnan hallinnassa ja määräämisvallassa, viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista eli 31.3.2021 alkaen. Mainostelineiden paikat ja muut yksityiskohdat ilmoitetaan myöhemmin

Lisätiedot: Ruoveden kunnan keskusvaalilautakunnan sihteeri: Taina Nieminen, 044 787 1390, taina.nieminen(ät)ruovesi.fi.

YLEISTIETOA VAALEISTA

Vaaliviranomaiset

  • oikeusministeriö toimii ylimpänä vaaliviranomaisena
  • kunnassa vaalien toimittamisesta huolehtii valtuuston toimikaudekseen asettama keskusvaalilautakunta
  • vaalipäivän äänestyksestä huolehtii kunnanhallituksen erikseen kutakin vaalia varten asettama vaalilautakunta
  • laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä ja kotiäänestyksen toimittamista varten kunnanhallitus asettaa kutakin vaalia varten erikseen vaalitoimikunnan

Äänestyspaikat

Ruoveden kunta kuuluu Pirkanmaan vaalipiiriin ja on jaettu neljään äänestysalueeseen. Jokaiselle äänestysalueelle nimetään äänestyspaikka, jossa kyseisen äänes-tysalueen vaaliluetteloon merkityt äänioikeutetut voivat käydä vaalipäivänä äänestämässä.

Äänestäminen

Äänioikeutettu voi äänestää joko ennakkoon tai vaalipäivänä. Ennakkoon voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa mutta vaalipäivänä vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty hänelle saapuneeseen ilmoituskorttiin. Äänestäjä on velvollinen esittämään vaalivirkailijalle selvityksen henkilöllisyydestään.

Kotiäänestys

Kotiäänestyslomakkeen voi tulostaa oikeusministeriön vaalit –sivulta keväällä 2021. Lomakkeita saa myös kunnantalon neuvonnasta.

Laitosäänestys

Laitosäänestys järjestetään sairaaloissa ynnä muissa ympärivuorokautista hoitoa antavissa sekä kunnanhallituksen määräämissä sosiaalihuollon toimintayksiköissä ennakkoäänestysaikana. Laitosäänestyksellä turvataan erityisesti laitoksiin otettujen tai niissä hoidettavana olevien henkilöiden mahdollisuus äänestää. Laitosten henkilökunta ja vierailijat eivät voi äänestää laitosäänestyksen yhteydessä.

Lisätietoja ja vaalien tulokset oikeusministeriön vaalit -sivuilla.
Kuntaliiton yleiskirje 9/2020 kuntavaalit -sivuilla.